Ponuka práce

Naša ponuka práce sa každý deň aktualizuje, preto nás neváhajte kontaktovať.

Prosíme, vyplňte formulár, vyberte o akú pracovnú pozíciu máte záujem a vložte životopis ako prílohu.


Pozícia:
Meno:
E-mail:
Telefón:
Správa:
Príloha:

Opíšte kód:

Naše ocenenia

Bratislava, 10. decembra 2010

V kategórii začínajúca podnikateľka obsadila 1. miesto konateľka spoločnosti ANER HAUS s.r.o. pani Zdenka ŠVÁBEKOVÁ


  viac info...  


Účtovné služby


Začali ste podnikať? Určite potrebujete poradiť. Nie? Pomôže Vám známy, či rodina? Neoplatí sa šetriť na nesprávnom mieste.

Každý z nás má svoju profesiu, či biznis, v ktorom chce byť dobrý a úspešný.

Preto je potrebné zveriť sa do rúk profesionálom – odborníkom, ktorí Vás prevedú úskaliami účtovníctva a daňových priznaní bez rizika sankcií a dorúbenia daní pri možnej daňovej kontrole.

Sme tu, aby sme Vám poskytli komplexné ekonomické služby, vrátane účtovného a podnikateľského poradenstva.

Právna úprava pre vedenie jednoduchého účtovníctva:

Vedie ho fyzická osoba - podnikateľ nezapísaný v obchodnom registri, ktorý podniká alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa osobitného predpisu. Podnikateľ FO môže účtovať aj v sústave podvojného účtovníctva. Základnou účtovnou knihou je peňažný denník.

Jednoduché účtovníctvo zahŕňa:

 • spracovanie prvotných dokladov podľa postupov účtovania (prevzatie a kontrola)
 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty (DPH)
 • vedenie ostatných pomocných účtovných kníh

Spracovanie účtovnej uzávierky

Účtovná uzávierka v sústave jednoduchého účtovníctva, je činnosť ktorou sa na konci obdobia (31. 12.) uzatvárajú všetky účtovné knihy a vykonáva sa inventarizácia všetkého majetku, zásob, tovaru, materiálu a služieb, DHM, DNM. Inventarizácia pokladne sa podľa zákona v účtovníctve povinne robí 4x za rok. Inventarizácia ostatného majetku sa povinne vykonáva raz za rok, no najmenej raz za 2 roky v zmysle zákona o účtovníctve.

Spracovanie účtovnej závierky

Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva okrem všeobecných náležitostí obsahuje tieto súčasti:

 1. Výkaz o príjmoch a výdavkoch
 2. Výkaz o majetku a záväzkoch
 3. Daňové priznanie FO typ B

Právna úprava pre vedenie daňovej evidencie:

Daňovú evidenciu vedie fyzická osoba - podnikateľ, ktorý:

 • nezamestnáva žiadnych zamestnancov
 • jeho príjem nepresiahol v predošlom zdaňovacom období sumu 170 000 €
 • uplatňuje skutočné daňové výdavky, to znamená, že vedie jednoduché účtovníctvo

Podnikatelia, ktorí sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty a vedú daňovú evidenciu, musia pre účely Zákona o dani z pridanej hodnoty viesť evidenciu podľa § 70 Zákona o dani z pridanej hodnoty.

V tomto prípade nie je podnikateľ účtovnou jednotkou, preto sa na neho nevzťahujú povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve, čiže nemá povinnosť zostavovať účtovnú závierku, vyhotovovať Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch a predkladá Daňové priznanie FO typ B

Právna úprava pri uplatňovaní výdavkov percentom z príjmov

Podnikateľ, ktorý si nechce viesť účtovníctvo lebo jeho výdavky sú nízke, môže využiť takzvané paušálne výdavky. V tomto prípade nemusí dokladovať, aké náklady mal spojené s podnikaním, ale uplatní si ich ako isté percento z príjmov.

Pre výpočet daňovej povinnosti pri uplatňovaní výdavkov percentom z príjmov - (paušálne výdavky vo výške) eviduje príjmy v časovom slede a predkladá Daňové priznanie FO typ B

Spracovanie daňových priznaní, registrácií

 • daňové priznanie k DPH
 • súhrnný výkaz
 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • daňové priznanie k dani z nehnuteľností
 • daňové priznania k dani z príjmu FO typ A (zamestnanci)
 • daňové priznania k dani z príjmu FO typ B

typ: A – je určený pre daňovníkov, ktorí majú príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov, okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane a príjmov od dane oslobodených a tento daňovník neuplatňuje postup podľa § 52b ods. 11 zákona o dani z príjmov

typ: B – je určený pre daňovníkov, ktorí majú príjmy, ktoré sú predmetom dane podľa § 5 až § 8 zákona o dani z príjmov (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania SZČO, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy) a nie sú oslobodené od dane

 • prihlášky k registrácii daňovníka k dani z príjmu, závislej činnosti, DPH

Právna úprava pre vedenie podvojného účtovníctva:

Podvojné účtovníctvo vedú podnikatelia – subjekty, zapísané v obchodnom registri, teda spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky, zahraničné osoby, ak na území Slovenskej republiky podnikajú alebo vykonávajú inú činnosť podľa osobitných predpisov.

Podvojné účtovníctvo zahŕňa:

 • spracovanie prvotných dokladov podľa postupov účtovania ( prevzatie a kontrola )
 • zostavenie účtovnej osnovy
 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie hlavnej knihy, vrátane vedenia analytickej evidencie
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie knihy cenín
 • spracovanie interných účtovných dokladov
 • vedenie knihy majetku DHM, DNM, vrátane zostavenia odpisového plánu

Spracovanie účtovnej uzávierky

Účtovná uzávierka v sústave podvojného účtovníctva je súhrn činnosti, ktorými sa uzatvárajú účtovné knihy, vykonáva sa inventarizácia všetkého majetku, zásob, tovaru, materiálu a služieb, DHM, DNM.

Účtujú sa posledné účtovné zápisy, opravné položky, porovnávajú sa výsledky účtovníctva so stavom zisteným inventarizáciou majetku, vlastného imania a záväzkov, vyčísľujú sa obraty strán MD a D, zisťuje sa základ dane... Cieľom účtovnej uzávierky je zisťovanie druhu a výšky výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

Spracovanie účtovnej závierky

Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva, okrem všeobecných náležitostí obsahuje tieto súčasti:

 1. Súvahu
 2. Výkaz ziskov a strát
 3. Poznámky k účtovnej závierke
 4. Daňové priznanie PO

Účtovnú závierku spoločnosti - rozdelenie zisku alebo úhradu straty schvaľuje Valné zhromaždenie.

Zostavením a predložením účtovnej závierky daňovému úradu sa povinnosti spoločnosti nekončia. Povinnosť ukladať účtovnú závierku do zbierky listín obchodného registra má každá spoločnosť s ručením obmedzeným.

Zverejnenie účtovnej závierky v obchodnom vestníku sa týka iba tých spoločností s ručením obmedzeným, ktoré majú povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom.

Komplexné spracovanie personálnej a mzdovej agendy (FO a PO)

 • evidencia a vedenie osobných spisov v elektronickej forme v informačnom systéme
 • vypracovanie rôznych typov pracovných zmlúv, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, skončenie pracovného pomeru dohodou, výpoveďou a pod.
 • vypracovanie dohôd o hmotnej zodpovednosti
 • vypracovanie prihlášok, zmien a odhlášok zamestnancov do Sociálnej a príslušných zdravotných poisťovní v listinnej aj elektronickej forme
 • výpočet miezd a odvodov z podkladov zamestnávateľa – evidencia dochádzky, evidencia dovoleniek, priepustiek, OČR, dočasnej pracovnej neschopnosti a iných prekážok v zmysle Zákonníka práce
 • evidencia a vedenie mzdových listov, výplatných listín, reportov
 • vypracovanie výkazov pre poisťovne, prehľady a hlásenia pre daňové úrady a ostatné inštitúcie, ako štatistické hlásenia a výkazy
 • vypracovanie ročného zúčtovania dane
 • vyhotovenie potvrdení o dobe zamestnania, potvrdení o príjme, evidenčných listov dôchodkového poistenia a iné...

Ostatné služby

 • daňová optimalizácia v rámci dostupných legislatívnych postupov
 • vedenie skladovej evidencie
 • vedenie knihy jázd
 • administratívne služby
 • poradenstvo pri zakladaní firmy
 • spracovanie vnútropodnikových smerníc

Vedenie a spracovanie jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva zabezpečujeme v sídle našej spoločnosti. Pracujeme v certifikovanom ekonomickom a informačnom systéme POHODA, od spoločnosti STORMWARE, producenta software pre platformu Windows. Vlastníme sieťovú licenciu POHODA Komplet NET3 a prídavnú nesieťovú MLP licenciu.

Služby poskytujeme na základe zmluvného vzťahu. Cena za spracovanie účtovníctva je stanovená základným cenníkom spoločnosti v závislosti, od individuálnych potrieb klienta.

Medzi našich klientov patria obchodné spoločnosti, fyzické osoby podnikajúce v rôznych službách, v reklame, právnici a osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov.

Výhodou externého spracúvania účtovníctva personalistiky a miezd, je sledovanie aplikácií zmien zákonov, ktoré súvisia s predmetom činnosti účtovnej jednotky a jej povinnosťami, značná úspora nákladov (vyhnete sa investíciám do zamestnancov, počítačového a programového vybavenia, vysokým nákladom spojeným so vzdelávaním zamestnancov, nákladom vyplývajúcim z chýb, či nevyužitia správnych účtovných postupov.)


Dlhoročné skúsenosti, diskrétnosť, sú zárukou profesionality a vzájomnej spokojnosti. ...

Darčekový poukaz

Novinka - venujte svojim známym darčekovú poukážku na čerpanie služby:

 • gazdinky, upratovacie a čistiace práce v domácnosti

info@anerhaus.sk

Stiahnuť poukaz

Záujem o služby

Napíšte nám o akú službu máte záujem a my Vám radi poskytneme všetky podrobné informácie.

Služba:
Meno:
E-mail:
Telefón:
Správa:
Opíšte kód:

Nasledujte nás

Facebook ANER HAUS na Facebooku

Twitter ANER HAUS na Twitteri

Linkedin ANER HAUS na Linkedin

Naša čistiaca technika

Na čistenie v kanceláriách a Vašich domácnostiach používame tú najlepšiu techniku na trhu


Ďakujeme za návštevu