Ponuka práce

Naša ponuka práce sa každý deň aktualizuje, preto nás neváhajte kontaktovať.

Prosíme, vyplňte formulár, vyberte o akú pracovnú pozíciu máte záujem a vložte životopis ako prílohu.


Pozícia:
Meno:
E-mail:
Telefón:
Správa:
Príloha:

Opíšte kód:

Naše ocenenia

Bratislava, 10. decembra 2010

V kategórii začínajúca podnikateľka obsadila 1. miesto konateľka spoločnosti ANER HAUS s.r.o. pani Zdenka ŠVÁBEKOVÁ


  viac info...  


Obchodné podmienky

 

Darčekový poukaz – obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup „darčekových poukazov“ predávaných spoločnosťou ANER HAUS s.r.o., (ďalej aj „dodávateľ“) so sídlom Röntgenova 20, 851 01 Bratislava,

IČO: 44387849 IČDPH: SK2022681078, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel Sro, vložka číslo 54465 /B.

Čl. I. Vznik zmluvného vzťahu

 1. Spoločnosť ANER HAUS s.r.o., o. i. je dodávateľom upratovacích a čistiacich služieb, služieb pre rodinu a domácnosť, služieb gazdinky, služieb  opatrovateľky detí a seniorov mimo poskytovania sociálnych služieb.

 2. Zmluvný vzťah medzi dodávateľom a objednávateľom vzniká zaplatením kúpnej ceny „darčekového poukazu“. Kúpou darčekového poukazu objednávateľ potvrdzuje, že súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami dodávateľa.

 3. Darčekový poukaz môže objednávateľ zakúpiť pre seba alebo pre tretiu osobu.

 4. Služba bude poskytnutá osobe, ktorej meno je uvedené na darčekovom poukaze.

 5. Darčekový poukaz na meno je neprenosný, nie je ho možné zameniť za hotovosť a nekombinuje sa s poskytovaním iných služieb.

Čl. II. Spôsoby objednania darčekového poukazu

1) Zaslaním elektronickej objednávky na email objednavky@anerhaus.sk v tvare:

 • meno a priateľa, fakturačná adresa, telefonický kontakt, e-mail,
 • meno a priezvisko obdarovaného, adresa a ezvisko objednávmiesto dodania služieb, telefonický kontakt, e-mail.,
 • druh objednávanej služby, počet predplatených hodín alebo peňažná hodnotu poukazu.

2) Osobne, v sídle spoločnosti

3) Telefonicky na telefónnom čísle +421 948 003 631, +421 (2) 634 51 898 / fax

III. Kúpna cena, fakturácia a spôsob platby

1) Cena darčekového poukazu je účtovaná v súlade s platným cenníkom spoločnosti ANER HAUS s.r.o. a bude uvedená v objednávke.

2) Na základe odsúhlasenia údajov a kúpnej ceny s objednávateľom, dodávateľ vystaví faktúru – daňový doklad na nákup darčekového poukazu.

3) Objednávateľ sa zaväzuje dodávateľovi faktúru – daňový doklad zaplatiť riadne a včas do termínu splatnosti uvedenom na faktúre. Dodávateľ je platca DPH.

4) Spôsob platby

 • bankovým prevodom na bankový účet dodávateľa číslo účtu: 2627812921 kód banky: 1100, variabilný symbol: číslo faktúry, konštantný symbol: 0308, účel platby: meno objednávateľa
 • hotovosti v sídle spoločnosti

IV. Prevzatie poukazu

1) Objednávateľ si môže darčekový poukaz prevziať osobne v sídle dodávateľa do 3 dní od prijatia platby na účet dodávateľa.

2) Darčekový poukaz odošle dodávateľ najneskôr do 5 dní od prijatia platby, pričom miestom dodania darčekového poukazu je adresa uvedená objednávateľom v písomnej objednávke. Za doručenie darčekového poukazu sa považuje prevzatie darčekového poukazu oprávneným alebo inou oprávnenou osobou zdržujúcou sa v dobe doručenia na mieste dodania. Dodávateľ nezodpovedá za následnú stratu či odcudzenie darčekového poukazu.

3) Darčekový poukaz slúži obdarovanému ako potvrdenie, že objednaná služba bola riadne uhradená.

V. Rezervácia a potvrdenie objednávky

1) Držiteľ darčekového poukazu je povinný dohodnúť sa čo najskôr s dodávateľom telefonicky alebo mailom na čerpaní služby. Na základe dohodnutého harmonogramu a termínov plnení podľa možností dodávateľa, vystaví dodávateľ „Potvrdenie prijatia objednávky“, ktoré podpíšu obe zmluvné strany, čím sa dodávateľ zaväzuje poskytnúť služby v dohodnutom čase, rozsahu a kvalite.

2) Držiteľ darčekového poukazu je povinný poskytnúť dodávateľovi všetku súčinnosť potrebnú k riadnemu a včasnému poskytnutiu služieb ako aj splneniu ďalších záväzkov dodávateľa voči držiteľovi.

V. Platnosť a predĺženie platnosti poukazu

1) Darčekový poukaz dodávateľ predáva časovo obmedzený. Platnosť konkrétneho poukazu je uvedená na prednej strane.

2) V prípade, že držiteľ darčekového poukazu nevyčerpá služby do vypršania doby platnosti, alebo ich vyčerpá len z časti, zostávajúca hodnota poukazu prepadá v prospech dodávateľa ako sankcia za nečerpané služby. Držiteľ poukazu nemá nárok na vrátenie nevyčerpanej hodnoty.

3) V prípade, že držiteľ darčekového poukazu nie je schopný s dodávateľom dohodnúť čerpanie služby do vypršania doby platnosti môže písomne kontaktovať dodávateľa a požiadať ho o predĺženie doby platnosti poukazu najviac o tri mesiace. Tento krok je spoplatnený administratívnym poplatkom vo výške 10,00 €. Na predĺženie doby platnosti darčekového poukazu nie je právny nárok, t.j. skutočnosť, či doba platnosti darčekového poukazu bude predĺžená alebo nebude závisí len na uvážení Dodávateľa, na jeho prevádzkovo technických možnostiach, personálnom obsadení a pod.

4 Pokiaľ behom doby platnosti poukazu došlo k zdraženiu služby má Dodávateľ právo požadovať po držiteľovi navýšenie ceny o čiastku odpovedajúcu výške zdraženia služby, ku ktorej došlo v dobe platnosti poukazu.

VI. Stornovanie darčekového poukazu

1) Darčekový poukaz môže stornovať iba objednávateľ v lehote do 14 dní od jeho zakúpenia a požiadať o vrátenie peňazí do 30 dní od dátumu vystavenia resp. zakúpenia. Peniaze sa poukazujú osobe alebo firme, ktorá darčekový poukaz zakúpila. Dodávateľ si pritom účtuje administratívny poplatok vo výške 10,00 €.za každý vystavený poukaz.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.januára 2011 a dodávateľ služieb spoločnosť ANER HAUS s.r.o. si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek jednostranne meniť.


Darčekový poukaz

Novinka - venujte svojim známym darčekovú poukážku na čerpanie služby:

 • gazdinky, upratovacie a čistiace práce v domácnosti

info@anerhaus.sk

Stiahnuť poukaz

Záujem o služby

Napíšte nám o akú službu máte záujem a my Vám radi poskytneme všetky podrobné informácie.

Služba:
Meno:
E-mail:
Telefón:
Správa:
Opíšte kód:

Nasledujte nás

Facebook ANER HAUS na Facebooku

Twitter ANER HAUS na Twitteri

Linkedin ANER HAUS na Linkedin

Naša čistiaca technika

Na čistenie v kanceláriách a Vašich domácnostiach používame tú najlepšiu techniku na trhu


Ďakujeme za návštevu